Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van:

Boho Ibiza
Molsebaan 40
2470 Retie, België
info@bohoibiza.nl
BTW nummer: BE 0457.059.347

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op BOHO IBIZA webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Definitie
Werkdagen zijn het geheel van van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. 

Aankoop en betaling
Om te bestellen in deze webshop moet de koper minstens 18 jaar zijn.
De overeenkomst tussen BOHO IBIZA en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door BOHO IBIZA gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
BOHO IBIZA behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
BOHO IBIZA bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij BOHO IBIZA geschiedt uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
De facturen van BOHO IBIZA zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidinterest van 10% en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100,00 EUR
Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
In geval een levering slechts gedeeltelijk gebeurt, is de overeenstemmende prijs verschuldigd. Bij betalingen mag de opdrachtgever onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.
BOHO IBIZA mag haar leveringen opschorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betalingsverplichting te voldoen. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden opgeschort.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden
De door BOHO IBIZA opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
BOHO IBIZA levert in volgende landen: België en Nederland. Andere landen op aanvraag.
Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.
De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BOHO IBIZA is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. BOHO IBIZA doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal BOHO IBIZA u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door BOHO IBIZA voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
Het is mogelijk dat BOHO IBIZA op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. BOHO IBIZA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
De informatie vermeld onder de ‘veelgestelde vragen’ op onze website, maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden. 

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren
Voor alle producten gekocht bij BOHO IBIZA heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek veelgestelde vragen op onze website.
De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
BOHO IBIZA betaalt u het complete aankoopbedrag (exclusief transportkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Molsebaan 40 in Retie 2470, België.
Koos je voor afhaling, dan dient de retour of wissel op eenzelfde manier te gebeuren, zijnde in het filiaal waar de afhaling werd gedaan.
Het wisselen of retourneren van niet-conforme of onvolkomen producten of onderdelen kan enkel plaatsvinden op leveradressen in BE of NL 

Garantiebepalingen
BOHO IBIZA volgt de officiële garantierichtlijnen van 2 jaar. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van BOHO IBIZA behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken
U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan BOHO IBIZA te melden.
  • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van BOHO IBIZA.

Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop BOHO IBIZA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BOHO IBIZA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
BOHO IBIZA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BOHO IBIZA haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BOHO IBIZA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BOHO IBIZA niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Als BOHO IBIZA met u een bepaalde prijs overeenkomt, is BOHO IBIZA niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BOHO IBIZA of rechthoudende derden.

Vragen en klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
BOHO IBIZA behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 14 kalenderdagen.

Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van BOHO IBIZA, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Promotionele Acties (via social media of de website)
Deelname is steeds mogelijk tot het einde van de maand, tenzij anders vermeld.
Winnaar wordt persoonlijk geinformeerd en niet via social media of de website, dit om de privacy van de winnaar niet in het gedrang te brengen.
Winnaar wordt steeds de week na afloop van de actie persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de actie. BOHO IBIZA verbindt zich er niet toe om alle deelnemers te informeren over het resultaat van de actie.
Medewerkers van BOHO IBIZA zijn uitgesloten van de pormotionele acties.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van BOHO IBIZA, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
BOHO IBIZA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
BOHO IBIZA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BOHO IBIZA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
BOHO IBIZA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BOHO IBIZA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.